Μεταβιβάσεις Δικ. βασικής ενίσχυσης

Το Κ.Ε.Α. Πτολεμαΐδας αναλαμβάνει τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

τηλέφωνο επικοινωνίας : 2463022813 & 2463022816