Οδηγία για την αντιμετώπιση μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά οπωροκηπευτικά στην πρωτογενή παραγωγή μέσω ορθών πρακτικών υγιεινής

Σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης είναι να συνδράμει τους καλλιεργητές στην πρωτογενή παραγωγή ώστε να εφαρμόσουν με ορθό και συνεκτικό τρόπο τις απαιτήσεις υγιεινής που σχετίζονται με την παραγωγή και τον χειρισμό νωπών οπωροκηπευτικών.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:163:FULL&from=EL